Dataset: De danske partimedlemmer, 2000

Abstract

Det er partiernes opgave at varetage vælgernes interesser. Denne interessevaretagelse kan ske gennem flere forskellige kanaler så som interesseorganisationer, græsrodsorganisationer, medierne og partiernes medlemmer.

Siden 1960''erne har der været et stort fald i antallet af medlemmer i de danske politiske partier. Det har givet grund til mange overvejelser om partiernes fremtid og om, partierne har en fremtid. Grunden til, at udviklingen er blevet fuldt så nøje, er, at partierne i Danmark har udgjort et af de grundliggende elementer i det repræsentative demokrati. Partierne har tjent som bindeled mellem vælgerne og de valgte og har dermed været centrale aktører i demokratiet. Dermed har partierne demokratiske opgaver, som har været løst gennem deres medlemsorganisationer, og partiernes legitimitet bygger på, at disse opgaver bliver løst.

Dette studie har to mål. Dels at finde frem til hvem de skeptiske medlemmer er og desuden, hvorfor de er skeptiske

Den første del af problemstillingen undersøges ved at analysere, hvordan partierne i år 2000 kan løse opgaven som interessevaretager gennem deres medlemmer og dermed vurdere hvilke konsekvenser faldet i medlemstallet har for partimedlemmernes afspejling af de danske vælgere.

Den anden del af problemstillingen undersøges ved at analysere, hvilke dimensioner af partimedlemskabet som gør, at nogle medlemmer er skeptiske

Variable Groups

Full Title

De danske partimedlemmer, 2000

Parallel Title

Danish members of political parties, 2000

Identification Number

DDA14069

Bibliographic Citation

De danske partimedlemmer, 2000, Dansk Data Arkiv, DDA14069, version: 1.0.0, 10.5279/DK-SA-DDA-14069

List of Keywords

Geographic Coverage

Descriptive Text

DK

Unit of Analysis

Individual

Universe

Andet, Medlemmer af de danske partiorganisationer.

Kind of Data

survey data

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.